මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු සර්ගේ ගෙලර් එදිරිව කසකස්​තාන​ය

අධිකරණය
මානව හිමිකම් කමිටුව (ICCPR)
විනිසුරු මඩුල්ල
මුලික වචන
18 වැනි වගන්තිය ICCPR
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු
  1. ඇලෙ​ක්සී​ව් එදිරිව රුසියානු සමූහාණ්ඩුව (CCPR/C/109/D/1873/2009)
  2. සුඩලෙන්කෝ එදිරිව බෙලරු​ස් (CCPR/C/115/D/2016/2010)
  3. පොප්ලැව්​නි සහ සුඩලෙන්කෝ එදිරිව බෙලරු​ස් (CCPR/C/118/D/2139/2012)
පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
25/07/2019
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාල නැත
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

උල්ලංඝනය හඳුනාගෙන ඇත.

අනෙකුත් තොරතුරු

අදා​ල නැත

සර්ගේ ගෙලර් එදිරිව කසකස්​තාන​ය

No.2417/2014


නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

කසකස්තානයේ සාම්ප්‍රදායික (මුඛ්‍ය ධාරාවේ) ආගම් වන ඉස්ලාම් සහ ක්‍රිස්තියානි ආගම අදහන්නන්ට ඔවුන්ගේ ලියාපදිංචි ස්ථානයෙන් පිටත තම උත්සව පැවැත්වීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නොවන බව කතුවරයා ප්‍රකාශ කරයි.

 

කතුවරයාගේ මතය අනුව, ඔහු “සාම්ප්‍රදායික නොවන” ආගමක නියෝජිතයෙකු ලෙස වෙනස් කොට සැලකීමට ලක් වී ඇත. එබැවින්, ඕනෑම ආගමික උත්සවයක්, ආගමික සංවිධානයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ ස්ථානයෙන් පිටත සිදු කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතවය, සාම්ප්‍රදායික නොවන (සුළුතර) ආගමික සංවිධානවල අනුගාමිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සීමා කරයි.

 

මුඛ්‍ය ධාරාවේ හෝ “සාම්ප්‍රදායික” ආගමික කණ්ඩායම්වලට ඉඩම් මිලදී ගැනීමට සහ මුස්ලිම් දේවස්ථාන හා පල්ලි ඉදිකිරීමට, ඒවා නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීමට සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ නිල ස්ථානවල සියලුම උත්සව සිදු කිරීමට, ප්‍රමාණවත් අරමුදල් තිබේ. මේ අතර, කතුවරයා වැනි සුළුතර ආගමික සංවිධාන, ඔවුන්ගේ උත්සව පැවැත්වීම සඳහා බොහෝ විට පෞද්ගලික මහල් නිවාසවල හෝ වෙනත් බදු ගත් පරිශ්ර්යන් වල ලියාපදිංචි වීමට සිදු වේ.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

FoRB උල්ලංඝනය – ආගමික නිදහස: ආග​ම් පදනම මත වෙනස්කමකට/ පරිහාරය​ට ල​ක් වීම.

 

සම්මුතියේ 18 වැනි වගන්තිය යටතේ කතුවරයාගේ ප්‍රකාශයට අදාළව, තම ආගම හෝ විශ්වාසයන් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට ඇති අයිතිය යම් සීමාවන්ට යටත් විය හැකි බව සම්මුතියේ 18 (3) වගන්තියේ සඳහන් බව කමිටුව සිහිපත් කරයි. නමුත් ඒ​වා නීතියෙන් නියම කර ඇති සහ මහජන ආරක්ෂාව, සාමය, සෞඛ්‍යය හෝ සදාචාරය හෝ අන් අයගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය සීමා පමණි.

 

මෙම නඩුවේදී, ආගමික කටයුතු හා සම්බන්ධ ප්‍රාදේශීය දෙපාර්තමේන්තුවට පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව, සංගමයේ ලියාපදිංචි ලිපිනය හැර වෙනත් ස්ථානයකදී,  කතුවරයාට, ක්‍රිෂ්ණා විඤ්ඤාණ සංගමයේ සාමාජිකයින් සමඟ රැස්වීමක්

සමග ආගමික උත්සවය​ක් සංවිධානය කිරීම හේතුවෙන්, කතුවරයාට දඩයක් නිකුත් කර ඇති බව කමිටුව සටහන් කරයි. කතුවරයාට තම විශ්වාසයන් අන් අය සමඟ ප්‍රජාව තුළ ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති අයිතියට රාජ්‍ය පාර්ශවයේ බලධාරීන් විසින් පනවා ඇති සීමාවන් සහ දඩයක් පැනවීම එම අයිතියට සීමාවක් ඇති කළ බව කමිටුව සලකයි.

තීන්දුව

කතුවරයාට පනවන ලද දඬුවම, 18 (1) වගන්තිය යටතේ ප්‍රජාව තුළ තම ආගම ප්‍රකාශ/විද්‍යමාන කිරීමට කතුවරයාට ඇති අයිතිය සීමා කිරීමක් බව කමිටුව නිගමනය කරයි. (1); මෙම සීමාව, සිද්ධීන් සිදු වූ අවස්ථාවේ බලාත්මක වූ නීතිය මත පදනම් වූවක් නොවන අතර 18 වන වගන්තියේ හඳුනාගෙන ඇති නීත්‍යානුකූල අරමුණක් ඉටු කිරීමට නොපෙන්වයි. (3); කෙනෙකුගේ ආගම ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති අයිතියට ඇති මෙම පුළුල් සීමාව එය ඉටු කළ හැකි ඕනෑම නීත්‍යානුකූල අරමුණකට සමානුපාතික බව රාජ්‍ය පාර්ශවය පෙන්වා දී නැත.

 

එබැවින් මෙම සීමාව 18 (3) වගන්තියේ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැත. ඒ අනුව, සම්මුතියේ 18 (1) වගන්තිය යටතේ තනිව සහ 2(3) වගන්තිය සමඟ ඒකාබද්ධව කියවන ලද කතුවරයාගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වී ඇති බව කමිටුව සොයා ගෙන ඇත.