මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු ගරු සත්‍ය රන්ජන් මජ්හි සහ තවත් අයෙකු එදිරිව ඔරිස්සා ප්‍රාන්තය සහ අන්‍ය​යෝ.

අධිකරණය
ඉන්දීය මහාධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
පී බාලසුබ්‍රමනියන් අගවිනිසුරු, පී මොහාන්ටි විනිසුරු
මුලික වචන
ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 25 වැනි වගන්තිය
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාල නැත.

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
05/03/2003
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අ.වි, පී.කේ. බාලසුබ්‍රමන්යන්
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

පැමිණිල්ල නිෂ්ප්‍රභා කර​න ලදී.

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාල නැත.

ගරු සත්‍ය රන්ජන් මජ්හි සහ තවත් අයෙකු එදිරිව ඔරිස්සා ප්‍රාන්තය සහ අන්‍ය​යෝ.

AIR 2003 Ori 2003 2003 I OLR 404

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

1967 ඔරිස්සා ආගමික නිදහස පිළිබඳ පනතේ 2 වන වගන්තියේ විධිවිධානවල ව්‍යවස්ථාමය වලංගුභාවය සහ නීත්‍යානුකූලභාවය සහ 1989 ඔරිස්සා ආගමික නිදහස පිළිබඳ නීති රීති 4 සහ 5 සහ 1999 ඔරිස්සා ආගමික නිදහස (සංශෝධන) රීති මගින් රීති 2 සහ 3 ලෙස ඇතුළත් කරන ලද රීති අභියෝගයට ලක් විය.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

FoRB උල්ලංඝනය – හෘද සාක්ෂිය (එනම් තමන් කැමති ආගමක් තිබීම හෝ තෝරා ගැනීම)

 

පනතේ 7 වැනි වගන්තිය මගින් පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම​ට නීති සැකසීම සඳහා ප්‍රාන්ත රජයට නීති සම්පාදනය කිරීමේ බලය පවරා ඇත. පැහැදිලිවම, බලහත්කාරයෙන්, පෙළඹවීමකින් හෝ වංචනික ක්‍රමයක් මගින් හරවා ගැනී​ම හෝ හරවා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වැලැක්වීම මෙම පනත පිටුපස ඇති අභිප්‍රාය විය. පනතේ මෙම ප්‍රකාශිත අරමුණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නීති රීති සම්පාදනය කර ඇති අතර නීති 3 සිට 7 දක්වා හුදෙක් පනතෙන් තහනම් කර ඇති පරිවර්තනයන් සිදු නොවන බව සහතික කිරීම අරමුණු කර ගෙන ඇත.

 

1999-11-26 දිනැති දැනුම්දීම මගින් උප-රීති (2) සිට 5 වැනි රීතියට ඇතුළත් කරනු ලැබුවේ පරිවර්තනය කිරීම හෝ පරිවර්තනය කිරීමට උත්සාහ කිරීම 4s පනත මගින් වළක්වන ලද හෝ පනත මගින් මැඩලීමට උත්සාහ කිරීමක් නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා ද වේ.

 

දේශීය පරීක්ෂණයක් සඳහා වන විධිවිධාන සහ කිසියම් පාර්ශ්වයකින් විරෝධතා තිබේදැයි සොයා බැලීම මගි​න්, පරිවර්තකයාගේ නිදහස් කැමැත්තෙන් පරිවර්තන වීමක් සිදු වී ඇති බව සහ පරිවර්තකයා මත කිසිදු බලහත්කාරයක්, පෙළඹවීමක් හෝ වංචාවක් සිදු කර නොමැති බව සහතික කිරීම ගැනී​ම සඳහා පමණක් අදහස් කිරීමකි.

පරිවර්තනයට පෙර ප්‍රකාශයක් සදහා ප්‍රතිපදා​න සැකසීම සිදු කළ යුතු වන්නේ ඔහු තම ආගමට තවත් අයෙකු හරවා ගැනීමට අදහස් කිරීම හා එම හරවා ගැනීම​ට පනත මගින් කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොවූ බව තහවුරු කිරීමටය. නීතිරීතිවල කිසිම දුර්වලකමක් අපි දකින්නේ නැත.

එසේම මෙම රීති පනතේ 7 වැනි වගන්තිය මගින් පවරා දී ඇති පරිදි  රීති සෑදීමේ බලය ඉක්මවා ගොස් යයි කිව නොහැක.

තීන්දුව

  • ​…….මෙහි සිටි​න පෙත්සම්කරුවන් තමන් කිසිම ආගමකට හැරවා ගැනීමට කැමති අය නොවන අතර පනත සහ රීති එම මාර්ගයට හරස් වේ. ඔවුන් අන් අයව තම ආගමට හරවා ගැනීමට කැමති අය වේ. ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 25 වැනි වගන්තිය යටතේ ඔවුන්ට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය වී ඇති බවට ඔවුන් කරන තර්කය ඉහත සඳහන් කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවෙන් පැහැදිලිවම ප්‍රතික්ෂේප වේ.

 

අපගේ අවධානයට ලක් වූ පරිදි, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තවත් පුද්ගලයෙකු තම ආගමට හරවා ගැනීමේ අයිතිය ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 25 (1) වගන්තියෙන් ආවරණය නොවන බවයි. තවද කිසිවකුට තවත් පුද්ගලයකු තම ආගමට හරවා ගැනීමට මූලික අයිතියක් තිබුණේ නැත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 25(2) වගන්තිය යටතේ පෙත්සම්කරුවන් වෙනුවෙන් උගත් නීතිඥවරයා විසින් මතු කරන ලද ව්‍යවස්ථාව යටතේ එවැනි නීති සම්පාදනයක් කළ නොහැකි බවට වන තර්කය ද ඉහත තීන්දුවේ දී පිළිගත නොහැකි ය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හත්වන උපලේඛනයේ, II ලැයිස්තුවේ I වැනි ප්‍රවේශය හර​හා ආවරණය වන මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතා සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ව්‍යවස්ථාදායකයට හැකියාව තිබෙන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉතා පැහැදිලිව ​ව්‍යවස්ථාව හෝ ඉන්දියාව​ට පවසා ඇත.

 

හරවා ගැනීම සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පෙත්සම්කරුවන්ට එම හරවා ගැනීම නිදහස් හා සාධාරණ එකක් බව සහතික කිරීම සඳහා නියම කර ඇති ක්‍රියා පටිපාටියට කිසිදු විරෝධයක් දැක්විය නොහැකි බව අපගේ අදහසයි. ඔවුන් තමන්ව පරිවර්තනය කර ගැනීමට කැමති අය නොවන අතර නීති රීතිවල ඇති කාලාව‍රෝධය අමිහිරි, ප්‍රායෝගික නොවන හෝ අත්තනෝමතික යැයි සොයා ගන්නා අය නොවෙති.

ඔවුන් හුදෙක් වෙනත් පුද්ගලයෙකු තම ආගමට හරවා ගැනීමට පෙර නීති මගින් නියම කර ඇති පියවර අනුගමනය කිරීමට අකමැති පුද්ගලයින් පමණි. ඔවුන්ගේ නිදසුන තුළ නීති වලංගු නොවන බව සොයා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නොමැති බව විශ්වාස කිරීමට අපි නැඹුරු වෙමු.’