මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු එස්.ඩී.එන්. ප්‍රියංගනී එදිරිව විදුහල්පති, කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය

අධිකරණය
ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව
විනිසුරු මඩුල්ල
මුලික වචන
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) සහ 10 ව්‍යවස්ථා
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
07/01/2017
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිගෙන ඇත.

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

එස්.ඩී.එන්. ප්‍රියංගනී එදිරිව විදුහල්පති, කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය

HRCSL/199.16/L6

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

පැමිණිලිකාරියගේ සැමියා හින්දු භක්තිකයෙකු බැවින් තම පුතා හින්දු භක්තිකයෙකු වන බවට බෞද්ධයෙකු නොවන බවට උපකල්පනය කොට මලියදේව විද්‍යාලය විසින් තම පුතා පාසලේ 1 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ සමානාත්මතාවය සඳහා වූ තම මූලික අයිතිවාසිකම කඩ වූ බවට පැමිණිලිකාරිය චෝදනා කළාය.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම : හෘදසාක්ෂිය (එනම් තමන් කැමති ආගමක් ඇදහීම හෝ පිළිගැනීම); වෙනස් කොට සැළකීම

තීන්දුව

පැමිණිලිකරුගේ පුතා බෞද්ධයෙකු ලෙස ඉපදී හැදී වැඩී ඇති අතර, ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර තිබියදීත්, සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී වගඋත්තරකරු විසින් ඉදිරිපත් කළ සාක්ෂි නොසලකා හැර ඇතුළත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

 

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සිදුවීමට හේතුව ලෙස දැක්වුයේ, දෙමව්පියන් බහු ආගමික වන විට, පියාගේ ආගම දරුවාගේ ආගම ලෙස සැළකීම මතය. (මෙම අවස්ථාවෙහිදී පියා හින්දු සහ මව බෞද්ධ) යන පදනම මත ය. පාසල විසින් ගන්නා ලද තීරණය ආ.ව්‍ය.10 සහ 12 (1) ව්‍යවස්ථා යටතේ සහතික කර ඇති අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමකි.