මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු නවගමුව පොලිස් ස්ථානාධිපති එදිරිව දිල්හානි හීනටිගල

අධිකරණය
කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 106 වගන්තිය
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
06/08/2021
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

සමථ වීම

අනෙකුත් තොරතුරු
අදාළ නොවේ

 

නවගමුව පොලිස් ස්ථානාධිපති එදිරිව දිල්හානි හීනටිගල

අංක . B41997/21

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

ප්‍රදේශවාසීන්ගේ පැමිණිලි මත පදනම්ව  ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් හදිසි පීඩාකාරී අවස්ථාවන්හිදී එකවර අවසන් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. පැමිණිල්ල වූයේ දේවගැතිවරිය (පක්ෂ තීරුවේ නම සඳහන් කර ඇත) ඇගේ නිවසේ 40-50 දෙනෙකු (වාර්තා වන පරිදි විවිධ ප්‍රදේශවලින් පැමිණි) යාච්ඤාවට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන අතර එය ප්‍රදේශවාසීන්ට කරදරයක් වී ඇති බවයි. රට තුළ පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රැස්වීමෙන් ඇතිවිය හැකි සෞඛ්‍ය අවදානම් පිළිබඳව ද ඔවුන් පැමිණිලි කළහ.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝණය   – ප්‍රකාශනය: වන්දනා කිරීම, පරිචයන්, පිළිපැදීම,ඉගැන්වීම

තීන්දුව

2021 මාර්තු 17 වැනි දින මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම ආගමික කටයුතු වළක්වමින් අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලදී. 2021 අගෝස්තු 6 වන දින, හිරිහැරය ඉවත් කර ඇති පදනම මත නඩුව අවසන් කරන ලදී.