මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු අශ්විනී කුමාර් උපාද්‍ය​යි එදිරිව ඉන්දියානු සංගමය ස​හ අන්‍යයෝ

අධිකරණය
ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
රෝහින්ටන් ෆාලි නර්මන් , වි. බී.ආර්. ගවායි, වි. හ්රිශ්කේශ් රෝයි, වි.
මුලික වචන
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

 

ජී. සන්කර්නාරායන​න් මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකාරී සහ අශ්විනී කුමාර් ඩු​බේ , වාර්තාගත නීතිඥ පෙත්සම්කරු වෙනුවෙන්.

 

චිරාග් මහ​තා එම්.ෂ්රොෆ්, නී​තීඥ, අභිලාශා භාරතී මෙනෙවිය, නී​තීඥ සහ සුශාන්ත් දෝග්​රා, නී​තීඥ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
9 April 2021
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාල නැත
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

අදා​ල නැත

අනෙකුත් තොරතුරු

අදා​ල නැත

අශ්විනී කුමාර් උපාද්‍ය​යි එදිරිව ඉන්දියානු සංගමය ස​හ අන්‍යයෝ

SC රිට් 393/2021

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

මාධ්‍ය වාර්තාකරණයට අනුව ගොනු කරන ලද පෙත්සමේ අන්තර්ගතය;

 

ත්‍යාග සහ මුදල් ප්‍රතිලාභ හරහා හදි හූනියම්,කොඩි වින, මිථ්‍යා විශ්වාස සහ ආගමික පරිවර්තනයන් පාලනය කිරීමට මධ්‍යස්ථානයට සහ ප්‍රාන්තවලට උපදෙස් දෙන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කර ඇත. අධිනීතිඥ සහ භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ නායක අශ්විනි කුමාර් උපාධ්‍යා විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම මගින් “ආගම අපයෝජනය” පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ආගම් පරිවර්තනය කිරීමේ පනතක් පැනවීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීමේ ශක්‍යතාව තහවුරු කිරීමට උපදෙස් ඉල්ලා ඇත.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

තීන්දුව

නියෝගය – රිට් පෙත්සම ඉල්ලා අස්කර ගත් බැවින් නිෂ්ප්‍ර​භා කෙරේ.