මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු පාර්ශ්වවල නම් සඳහන් නොවේ 

අධිකරණය
මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය - ප්‍රකාශනය: නමස්කාරය, පිළිපැදීම,පරිචයන් , ඉගැන්වීම; වෙනස්කොට සැලකීම
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
12/10/2020
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

සාමදාන වීම

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

පාර්ශ්වවල නම් සඳහන් නොවේ 

AR/673/18 මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුන්තමලෙයි හි කෝවිලක් පිහිටි ඉඩමකට බෞද්ධ භික්ෂුවක් විසින් කරන ලද සංචාරයක් හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් (බහුතරයක් හින්දු) කලබල විය. ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටියේ කෝවිල් ඉඩම තුළ විශාල බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ඉදිකිරීමට යැයි කියනු ලබන උත්සාහයක් සූදානම් කිරීමේ අරමුණින් මෙම සංචාරය සිදු කළ බවයි

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

පහත සඳහන් කරුණු අධිකරණය විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී;

  • කෝවිල් භූමිය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංරක්ෂණය කර ඇති පෞරාණික ස්මාරකවලින් සමන්විත වේ.
  • ලිපියකින් සාක්ෂි වූ පරිදි බෞද්ධ භික්ෂුව කෝවිල් භූමියට වැඩම කළේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුවේ උපදෙස්/ආරාධනයට අනුව ය.

තීන්දුව

අදාළ නොවේ