මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු ජගත් ප්‍රසන්න තෙන්නකෝන් සහ තවත් අය

අධිකරණය
අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
අදාළ නොවේ
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

අදාළ නොවේ

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

ජගත් ප්‍රසන්න තෙන්නකෝන් සහ තවත් අය

43683

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

2018 ජනවාරි මාසයේදී මෙම නඩුව පවරා ඇත්තේ හඳුනා නොගත් පුද්ගලයින් විසින් ආගමික ස්ථානයට නැවත නැවතත් ගල් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමෙන් පසුවය. 2017 ජූනි මාසයේ ප්‍රහාරයට පෙර, ප්‍රදේශයේ පොලිසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් ඔහුගේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා බලය ලබා දුන්  ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් හෝ ක්‍රිස්තියානි කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා දී ඇති අදාළ ලියකියවිලි පිළිබඳව විමසීම් කර ඇත. මෙම විමසීම්වලින් අනතුරුව පොලිසිය විසින් ආගමික කටයුතු නවත්වන ලෙස දේවගැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

 

ඉන් අනතුරුව 2018 ජුලි මාසයේදී අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරීන් දේවගැතිවරයා හමුවීමට පැමිණ ඇත්තේ පල්ලියේ ශබ්දය පිළිබඳ පැමිණිලි කරමින් ගම්වාසීන් 100 ක් පමණ අත්සන් කරන ලද පෙත්සමක් හේතුවෙනි. ආගමික කටයුතු නතර කර වෙනත් ස්ථානයකට යන ලෙස එම නිලධාරීන් දේවගැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

චෝදනා කරන ලද ආගමික හෝ විශ්වාසයේ අයිතිය  උල්ලංඝනය – ප්‍රකාශනය: වන්දනාව, පිළිපැදීම, පරිචයන්, ඉගැන්වීම

තීන්දුව

අදාළ නොවේ