මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු ස්ථානාධිපති, කල්කුඩා පොලිස් ස්ථානය එදිරිව නඩරාසා ශ්‍රීකාන්ත් සහ තවත් අය, වේලායුදම් සිවරාණි සහ තවත් අය

අධිකරණය
වාලචේනයි දිසා/මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 81 වගන්තිය
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
අදාළ නොවේ
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

සමථ වීම

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

ස්ථානාධිපති, කල්කුඩා පොලිස් ස්ථානය එදිරිව නඩරාසා ශ්‍රීකාන්ත් සහ තවත් අය, වේලායුදම් සිවරාණි සහ තවත් අය

PC/35019/19

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

පළමු පාර්ශ්වයට (රෝමානු කතෝලික නොවන) එරෙහිව කරුම්කලිසෝලයි ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් (දෙවන පාර්ශවය හින්දු) පොලිසියට කළ ප්‍රධාන පැමිණිල්ල වන්නේ පළමු පාර්ශවය බලපත්‍රය ලබා නොගෙන රැස්වීම් පැවැත් වීමයි. ඒ සමගම මෙම නඩුවේ 2 වන පාර්ශවයට එරෙහිව පළමු පාර්ශවයද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළේය. ඔවුන් කිසිදු නිසි හේතුවක් නොමැතිව 2 වන පාර්ශවයට බාධා කරමින් සිටියහ. 2 වන පාර්ශවය අනතුරු අඟවා පළමු පාර්ශවයට බිය ඇති කළේය. මෙම තත්ත්වය මත පොලිසිය පැමිණිලි දෙකම එක් කොට ඔවුන්ට එරෙහිව නඩු පවරා ඇත.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

චෝදනා කරන ලද ආගමික හෝ විශ්වාසයේ අයිතිය  උල්ලංඝනය – ප්‍රකාශනය: නමස්කාරය, පිළිපැදීම, පුරුදු, ඉගැන්වීම; වෙනස්කොට සැලකීම

තීන්දුව

පළමු පාර්ශ්වයේ විරෝධයට අනුව, 1 වන සහ 2 වන පාර්ශවයන්ගේ පැමිණිලි එකම අන්තර්ගතයකින් සමන්විත නොවන අතර මෙම නඩුවේ ක්‍රියා හේතුව ද එකිනෙකට වෙනස් වන අතර දෙපාර්ශවයම මෙම නඩුවේ ආරවුලට තුඩු දුන් පාර්ශ්වයන් විය. “අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයට අනුව ප්‍රතිවිරුද්ධ පාර්ශ්වවල පුද්ගලයන් මහජන කැළඹීම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ලෙස එක්ව නඩු විභාග කළ නොහැකි බවට වන රීතිය මෙහිදී ඉස්මතු විය.