முகப்பு பக்கம் இலங்கை வழக்குகள் William Eswarathas, Erathinasigham Yogenthirarasa, Rasaiah Gobalasingam and Jeevaradnam Karunakaran v. Sanmuganathan Navaratnarajah and Navaradnarajah Ajantha

நீதிமன்றம்
மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்றம்
Bench
பொருத்தமானதல்ல
Key words
குற்றவியல் நடபடிமுறைக் கோவையின் பிரிவு 81
Cases referred to

பொருத்தமானதல்ல

Counsel who appeared
முடிவு திகதி
19/07/2020
Judgement by Name of Judge/s
பொருத்தமானதல்ல
Noteworthy information relating to the case

மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

Other information

பொருத்தமானதல்ல

William Eswarathas, Erathinasigham Yogenthirarasa, Rasaiah Gobalasingam and Jeevaradnam Karunakaran v. Sanmuganathan Navaratnarajah and Navaradnarajah Ajantha

PC 24189

Facts of the case

இவ்வழக்கில் தமது வீட்டில் ஆட்களைக் கொண்டு பிரார்த்தனை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்ற சண்முகநாதன் நவரட்னராஜா மற்றும் நவரட்னராஜா அஜந்தன் ஆகியோரின் மத செயற்பாடுகளினால் அப்பிரதேசவாசிகளுக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இடையூறு மற்றும் தொந்தரவு தொடர்பாகத் திறத்தவர்கள் முறைப்பாடு செய்திருந்தனர்.

Findings related to FoRB

மதம் அல்லது நம்பிக்கைக்கான சுதந்திரத்தின் மீறல்- வெளிப்படுத்துகை- வழிபாடு, அனுட்டிப்பு, பின்பற்றுதல், போதனை, பாரபட்சம்

Holding/Decision

இவ்வழக்கு சரியான பிரிவின்கீழ் பதிவு செய்யப்பட வேண்டுமென நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.