උපදෙස්

මුල් නිර්මාණ වන, සහ සිතීමට පොළඹවන්නා වූ, එමෙන්ම පැහැදිලි, ගරුත්වයෙන් යුත් සහ ආකර්ෂණීය ස්වරයකින් ලියන ලද බ්ලොග් පෝස්ටු සහ ලිපි #MinorMatters විසින් පිළිගනු ලැබේ. දායක කරන සියළු ලිපිලේඛන පල කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳ අවබෝධය ඇති අය විසින් තෝරාබේරා සංවිධනය කරනු ලබන අතර, තම ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත දැක්වෙන අවම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල ලෙස සකසන ලද ලිපිලේඛනය ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිවැරදිබව

ස්වාධීනව තහවුරු කළ හැකි, හෝ පිළිගත් තෙවන පාර්ශවයකින් නිසි පරිදි ලබාගත් අන්තර්ගතය පමණක් ඔබේ ලිපිවල කරුණු සහ/හෝ තොරතුරු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. සාධාරණත්වය සහ සැලකිලිමත්බව: ඕනෑම ගැටළුවකට විවිධාකාර පැතිකඩ තිබිය හැකි බව පිළිගනිමින්, සම්පූර්ණ, සවිස්තරාත්මක සහ පසුබිමට අදාළ වූ තොරතුරු ඔබේ පාඨකයින් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. පෞද්ගලිකත්වය: මහජනයාගේ යහපත තකා එසේ කිරීමට වලංගු අවශ්‍යතාවයක් ඇති, සුවිශේෂී අවස්ථාවල හැරුණු විට, කණ්ඩායම්වල හෝ පුද්ගලයින්ගේ පෞද්ගලිකත්වය උල්ලංඝනය කරන අන්තර්ගතය අප විසින් පල නොකරනු ලැබේ. විනිවිදභාවය සහ වගවීම: ඔබේ මූලාශ්‍ර හෙළිදරවු කරන්න, ඔබේ පාඨකයින් සමගින් විවෘතව කටයුතු කරන්න, ඔබ ඉදිරිපත්කරන ලිපිලේඛන සම්බන්ධයෙන් වගවීම භාරගන්න. භාෂාව: ඔබේ පාඨකයින් පිළිබඳව සංවේදී වන්න. අශිෂ්ට හෝ අසභ්‍ය හෝ වර්ගවාදී භාෂාව භාවිතා නොකරන්න. තර්ජන, පුද්ගලික ප්‍රහාර හෝ නිග්‍රහ ඇතුළත් නොකරන්න.

සාධාරණත්වය සහ සැලකිලිමත්බව

ඕනෑම ගැටළුවකට විවිධාකාර පැතිකඩ තිබිය හැකි බව පිළිගනිමින්, සම්පූර්ණ, සවිස්තරාත්මක සහ පසුබිමට අදාළ වූ තොරතුරු ඔබේ පාඨකයින් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න.

පෞද්ගලිකත්වය

මහජනයාගේ යහපත තකා එසේ කිරීමට වලංගු අවශ්‍යතාවයක් ඇති, සුවිශේෂී අවස්ථාවල හැරුණු විට, කණ්ඩායම්වල හෝ පුද්ගලයින්ගේ පෞද්ගලිකත්වය උල්ලංඝනය කරන අන්තර්ගතය අප විසින් පල නොකරනු ලැබේ.

විනිවිදභාවය සහ වගවීම

ඔබේ මූලාශ්‍ර හෙළිදරවු කරන්න, ඔබේ පාඨකයින් සමගින් විවෘතව කටයුතු කරන්න, ඔබ ඉදිරිපත්කරන ලිපිලේඛන සම්බන්ධයෙන් වගවීම භාරගන්න.

භාෂාව

ඔබේ පාඨකයින් පිළිබඳව සංවේදී වන්න. අශිෂ්ට හෝ අසභ්‍ය හෝ වර්ගවාදී භාෂාව භාවිතා නොකරන්න. තර්ජන, පුද්ගලික ප්‍රහාර හෝ නිග්‍රහ ඇතුළත් නොකරන්න.

වියාචනය: සෑම බ්ලොග් පෝස්ටුවකම ප්‍රකාශිත අදහස් හා මතවාද සම්පූර්ණයෙන්ම ඒවායේ රචකයින්ට හිමි අතර, #MinorMatters ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිපත්ති හෝ ස්ථාවරය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ හරහා නියෝජනයවීමක් සිදු නොවේ. බ්ලොග් අවකාශයේ ඇති කොමෙන්ටුවල පූර්ණ වගකීම අදාළ රචකයින්ට පැවරේ. මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රමිතීන් සහ අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැති බ්ලොග් පෝස්ටු සහ කොමෙන්ටු පල කිරීමෙන් වැලකීම සඳහා පූර්ණ අයිතිය #MinorMatters සතු ය.