සම්පත්

October 4, 2022

ශ්‍රී ලංකාවේ ආගම ඇදහීමේ නිදහස සම්බන්ධයෙන් පවතින සීමා

ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමක් ඇදහීමේ හා විශ්වාසයක් දැරීමේ නිදහස සීමා කල හැකි ආකාර පිළිබඳ මෙම ලිපිය මඟින් විශ්ලේෂණය කෙරෙයි.

October 4, 2022

15-7 සීමා

තමන් කැමති ආගමක් ඇදහීමේ හෝ වැළඳගැනීමේ නිදහස ද ඇතුළුව සිතීමේ, හෘද සාක්ෂියේ, සහ ආගමික නිදහස ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 10 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ සහතික කර ඇති අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කිසිම වාතාවරණයක් යටතේ මේවා සීමා කිරීමට නොහැකි ය. කෙසේනමුත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14(1)(ඉ) යටතේ ආගමක් හෝ විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති නිදහස, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 15(7) ව්‍යවස්ථාවේ සඳහහ්න් […]

October 4, 2022

සාමය පවත්වාගෙන යෑම: ෆාරිල් නඩුව පිළිබඳ අධ්‍යනයක්.

සාමය පවත්වාගෙන යෑම: ෆාරිල් නඩුව පිළිබඳ අධ්‍යනයක්:
ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමක් ඇදහීම හා විශ්වාසයක් දැරීම හා සුළුතර ජන කොටස් හා සම්බන්ධ වැදගත් නඩු තීන්දුවක් වන ෆාරිල් නඩුව මෙම ලිපිය මඟින් සවිස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කෙරෙයි.

October 4, 2022

15-7 සීමා

සතමන් කැමති ආගමක් ඇදහීමේ හෝ වැළඳගැනීමේ නිදහස ද ඇතුළුව සිතීමේ, හෘද සාක්ෂියේ, සහ ආගමික නිදහස ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 10 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ සහතික කර ඇති අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කිසිම වාතාවරණයක් යටතේ මේවා සීමා කිරීමට නොහැකි ය. කෙසේනමුත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14(1)(ඉ) යටතේ ආගමක් හෝ විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති නිදහස, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 15(7) ව්‍යවස්ථාවේ සඳහහ්න් […]

September 26, 2022

ආගමික නිදහසට ආගම ප්‍රචාරය කිරීමේ නිදහස ඇතුළත් වේ ද?

ආගමක් ඇදහීමේ හා විශ්වාසයක් දැරීමේ නිදහසේ ප්‍රධාන පැතිකඩක් වන ආගම් ප්‍රචාරණයට ඇති අයිතිය මෑත කාලයේදී වඩාත් මත භේදයට තුඩු දුන් කරුණකි. මෙම ලිපිය මඟින් මෙහි ස්වභාවය හා සීමාවන් විශ්ලේෂණය කෙරෙයි.

July 12, 2022

Analysis of FoRB Cases in the E-Portal

තමන් කැමති ආගමක් ඇදහීමේ හෝ වැළඳගැනීමේ නිදහස ද ඇතුළුව සිතීමේ, හෘද සාක්ෂියේ, සහ ආගමික නිදහස ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 10 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ සහතික කර ඇති අතර, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කිසිම වාතාවරණයක් යටතේ මේවා සීමා කිරීමට නොහැකි ය. කෙසේනමුත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14(1)(ඉ) යටතේ ආගමක් හෝ විශ්වාසයක් ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති නිදහස, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 15(7) ව්‍යවස්ථාවේ සඳහහ්න් […]

July 12, 2022

ශ‍්‍රී ලංකාවේ මරණාධාර සමිති පාලනයට බලපාන නීති 

ශ්‍රී ලංකාවේ මරණාධාර සමිති හා සම්බන්ධ නෛතික රාමුව මෙම ලිපිය මඟින් විශ්ලේෂණය කෙරෙයි.

July 12, 2022

දේපල මත සාමය කඩවීම 

ප්‍රාථමික අධිකරණ නඩු විධාන පනතේ 66 වන වගන්තිය යටතේ ඉඩම් භාවිතය හරහා සිදුවන සාමය කවවීම් හා සම්බන්ධ නඩු තීන්දු මෙමඟින් සාකච්ඡා කෙරෙයි.

July 12, 2022

හැබීචෝල්කාරයන්ගේ ඇඟ බැඳීම හා මහජන සාමය කඩ කිරීම  

මෙම ලිපිය මඟින් අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 81 වන වගන්තිය හා සම්බන්ධ නඩු තීන්දු විශ්ලේෂණය කෙරෙයි.