வளங்கள்

அக்டோபர் 4, 2022

பிரச்சாரம் என்பது மதம் அல்லது நம்பிக்கையின் சுதந்திரத்தில் மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய பகுதியாகும். இக்கட்டுரையானது இலங்கையின் அதிகார வரம்பிற்குள் உள்ள நோக்கம் மற்றும் வரம்புகள் பற்றி விவாதிக்கிறது.

அக்டோபர் 4, 2022

சமாதானத்தைப் பேணுவோம்: Faril  வழக்கு பற்றிய ஓர் கற்கை 

இலங்கையில் மதச் சுதந்திரம் அல்லது நம்பிக்கைச் சட்டம், குறிப்பாக சிறுபான்மைக் குழுக்களின் அடிப்படையில், ஃபாரில் வழக்கின் ஒரு பகுப்பாய்வை பின்வரும் கட்டுரை வழங்குகிறது.

செப்டம்பர் 26, 2022

மதச் சுதந்திரம் ‘பரப்புரைக்கான சுதந்திரத்தினை’ உள்ளடக்குமா? 

கிஹான் குணதிலக்க  பரப்புரை என்பது மதம் அல்லது நம்பிக்கைக்கானப் பரப்பில் வாதங்களுக்கு உள்ளாகி வருகின்ற விடயமொன்றாகும். ‘வழிபாடு’, ‘அனுட்டிப்பு’, ‘நடைமுறை’ மற்றும் ‘போதனை’ ஊடாக ஒருவருடைய மதம் அல்லது நம்பிக்கையினை வெளிப்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் சர்வதேச சட்டத்திலும் மற்றும் இலங்கையின் அரசியலமைப்பிலும் nதிளவாக ஏற்று அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறெனினும், அப்பரந்தளவான சுதந்திரத்தினுள் ஒருவருடைய மதத்தினைப் பரப்புரைச் செய்வதற்கான சுதந்திரத்தின் உள்ளடக்கம் உயரளவில் சர்ச்சைக்குள்ளாகி வரும் விடயமொன்றாகும். இவ் எழுத்தாக்கமானது, இவ்விடயம் தொடர்பான சர்வதேச மற்றும் தேசிய சட்டத்தை விளக்குவதுடன் மதம் […]

ஜூலை 12, 2022

Analysis of FoRB Cases in the E-Portal

Four key findings emerge from an analysis of the E-Portal on freedom of religion or belief (FoRB). Three of these findings relate to appellate court jurisprudence, and one relates to lower court jurisprudence.

ஜூலை 12, 2022

Laws that govern Funeral Endowment Societies in Sri Lanka

பின்வரும் கட்டுரை இலங்கையில் இறுதிச் சடங்குகள் சங்கங்களை நிர்வகிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் செயல்பாடு மற்றும் சட்டங்களைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை வழங்குகிறது.

ஜூலை 12, 2022

முதன்மை நீதிமன்ற நடைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 66-ன் கீழ் உள்ள வழக்குகள், நிலத்தின் உடைமை தொடர்பான அமைதி மீறல்களைப் பற்றி விவாதிக்கின்றன

ஜூலை 12, 2022

பின்வரும் கட்டுரை குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 81 தொடர்பான வழக்குகளின் பகுப்பாய்வு ஆகும்.

ஜூலை 11, 2022

பொதுத் தொல்லைகள் (குற்ற விசாரணை முறைச்சட்டம் பிரிவு 98) மற்றும் சாத்தியமான தீர்வுகள் தொடர்பான சட்டமன்றத்தைப் பற்றி இந்தக் கட்டுரை விவாதிக்கிறது