මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු බඩල්ගම විපුලසිරි හිමි සහ තවත් අය එදිරිව කුප්පුස්වාමි විජයන් සහ නද්කුනම් මනෝගරන්

අධිකරණය
පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
වගන්ති 98 සහ 104 (1), අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
03/01/2018
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

අදාළ නොවේ

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

බඩල්ගම විපුලසිරි හිමි සහ තවත් අය එදිරිව කුප්පුස්වාමි විජයන් සහ නද්කුනම් මනෝගරන්

38759/18/P1

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

ප්‍රදේශයේ අලුතින් ඉදිකරන ලද ‘ක්‍රිස්තියානි පවුල් පල්ලියක්’ නිසා ඇති වන අධික ශබ්ද, පොදුවේ වන බාධා සහ මහජන කරදර පිළිබඳව පාර්ශ්ව පැමිණිලි කළ අතර අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 98 වැනි වගන්තිය යටතේ කරදර ඉවත් කිරීම සඳහා කොන්දේසි සහිත නියෝගයක් ඉල්ලා සිටියහ.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

චෝදනා කරන ලද ආගමික හෝ විශ්වාසයේ අයිතිය  සම්බන්ධ ගැටළුව – ප්‍රචණ්ඩත්වය: ශාරීරික නොවන

තීන්දුව

අධිකරණය විසින්; ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු අනුව ක්‍රිස්තියානි පවුල් පල්ලියේ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රදේශයේ ශබ්ද දූෂණය වන පරිදි අධික ශබ්ද ජනනය කරන බව තීරණය කළේය. අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 104 (1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ක්‍රිස්තියානි පවුල් පල්ලියට එරෙහිව (තවදුරටත් පල්ලියේ ක්‍රියාකාරකම් තහනම් කරමින්) වාරණ නියෝගක් නිකුත් කරන ලදී.