முகப்பு பக்கம் இலங்கை வழக்குகள் Badalgama Vipulasiri Thero and others v Kuppuswamy Wijayan and Nadkunam Manogaran

நீதிமன்றம்
புத்தளம் நீதவான் நீதிமன்றம்
Bench
பொருத்தமானதல்ல
Key words
குற்றவியல் நடபடிமுறைக் கோவையின் பிரிவு 98 மற்றும் 104(1)
Cases referred to
Counsel who appeared
முடிவு திகதி
03/01/2018
Judgement by Name of Judge/s
Noteworthy information relating to the case

பொருத்தமானதல்ல

Other information

Badalgama Vipulasiri Thero and others v Kuppuswamy Wijayan and Nadkunam Manogaran

38759/18/P1

Facts of the case

திறத்தவர்கள் அப்பிரதேசத்தில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட ‘கிறிஸ்தவ குடும்ப சபை’ இனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட உரத்த சத்தங்கள், பொது இடையூறுகள் மற்றும் பொது இடைஞ்சல் தொடர்பாக முறைப்பாடு செய்து குற்றவியல் நடபடிமுறைக் கோவையின் பிரிவு 98 இன்கீழ் அதனை நீக்குவதற்கான ஆணையொன்றினை வேண்டினர்.

Findings related to FoRB

மதம் அல்லது நம்பிக்கைக்கான சுதந்திரத்தின் மீறல்- வன்முறை- உடற் சாராதது

Holding/Decision

முன்வைக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளின்படி பார்க்கின்றபோது ‘கிறிஸ்தவ குடும்ப சபை’ இன் நடவடிக்கைகளினால் உரத்த சத்தங்கள் வெளியிடப்பட்டு அவ்விடத்தில் ஒலி மாசடைவு எற்படுகின்றதென நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. குற்றவியல் நடபடிமுறைக் கோவையின் பிரிவு 104(1) இன்கீழ் விசாரணை நிலுவையிலுள்ள போது ‘கிறிஸ்தவ குடும்ப சபை’ இற்கெதிராக இடைக்கால ஆணை (தேவாலய செயற்பாடுகளைத் தடை செய்யும் ஆணை) வழங்கப்பட்டது.