ශ්‍රී ලාංකික නඩු තීන්දු

පෙන්වන්න 10 ප්‍රතිඵල ;

බලහත්කාරයෙන් ආගමට හැරවීම තහනම් කිරීම පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතක්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විශේෂ තීරණය අංක 2-22/2004 - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ආශික් v බන්දුල සහ තවත් අය (ශබ්ද දූෂණ නඩුව)

SC FR 38/2005 - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ඒ ඇන්ටන් බාලසුන්දරම් (දේවියන් ග්‍රේස් ජෙමීමා වෙනුවෙන්) එදිරිව මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි එම් අබේගුණසේකර සහ තවත් අය

-

එෆ්.එෆ්. රමීස් සහ තවත් අය එදිරිව විදුහල්පති, ශ්‍රී ෂන්මුගම් හින්දු කාන්තා විද්‍යාලය, ත්‍රිකුණාමලය සහ තවත් අය

HRC/TCO/27/18 - ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

එන්.එම් ජුනයිඩීන් එදිරිව පොලිස් පරීක්ෂක එන්.පී, කස්තුරිආරච්චි, ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, හින්දෝගම

HRC/AP/344/12 - ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

එස්.ඩී.එන්. ප්‍රියංගනී එදිරිව විදුහල්පති, කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලය

HRCSL/199.16/L6 - ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව

නයෝමි මිචෙල් කොක්මන් එදිරිව නීතිපති සහ තවත් අය

SCFR 136/2014 - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

කෝවිඩ්-19 වින්දිතයන් බලහත්කාරයෙන් ආදාහනය කිරීමේ නඩුව

S.C.F.R. No. 106/20 With (FR) No. 103/20, 104/20, 107/20, 109/20, 111/20, 116/20, 117/20, 118/20, 130/20, 140/20, & 151/20 - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

පුජ්‍ය එල්ලාවල මේදානන්ද හිමි එදිරිව අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් සහ තවත් අය

[2009] 1 SLR 54 - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

නව වයින් අස්වනු අමාත්‍යාංශ සංස්ථාගත කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතක්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණ අංක. 2/2003 - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය