சர்வதேச வழக்குகள் வழக்குகள்

காட்டும் 10 results ;

Sonia Yaker v. France

CCPR/C/123/D/2747/2016 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (ICCPR)

Sergey Geller v. Kazakhastan

No.2417/2014 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (ICCPR)

J. I. v. Sweden

CCPR/C/128/D/3032/2017 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (ICCPR)

Osayi Omo-Amenaghawon v. Denmark

2288/2013 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (ICCPR)

Mohamed Rabbae, A.B.S and N.A v The Netherlands

CCPR/C/117/D/2124/2011 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (சமூக மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் மீதான சர்வதேச உடன்படிக்கை)

Miriana Hebbadj v. France

CCPR/C/123/D/2807/2016 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (ICCPR)

M.Z.B.M. v. Denmark

CCPR/C/119/D/2593/2015 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (ICCPR) (வெளிநாட்டு நியாயாதிக்கமாயின், குறித்த நாட்டினது அடையாளம்)

Eu-min Jung, Tae-Yang Oh, ChangGeun Yeom, Dong-hyuk Nah, Ho-Gun Yu, Chiyun Lim, Choi Jin, Tae-hoon Lim, Sung-hwan Lim, Jae-sung Lim, and Dong-ju Goh v The Republic of Korea

CCPR/C/98/D/1593-1603/2007 - மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு (ICCPR) (வெளிநாட்டு நியாயாதிக்கமாயின், குறித்த நாட்டினது அடையாளம்)

Yeo-Bu m Yoon and Myung-Jin Choi v. Republic of Korea

CPR/C/88/D/1321-1322/2004 - மனித உரிமைகள் குழு (ICCPR)

Sister Immaculate Joseph & 80 Teaching Sisters of the Holy Cross of the Third Order of Saint Francis in Menzingen of Sri Lanka (‘the Order)

CCPR/C/85/D/1249/2004 - மனித உரிமைகள் குழு (ICCPR)