இலங்கை வழக்குகள்

காட்டும் 10 results ;

A Bill to incorporate the Christian Sahanaye Doratuwa Prayer Centre

SC Determination No. 2/2001 - உச்ச நீதிமன்றம்

M.J.M. Faril et al v. Bandaragama Pradeshiya Sabha et al.

S.C (FR) Application No.92/2016 - உச்ச நீதிமன்றம்

R.M. Dayawathie v Principal of Girl’s High School Kandy மற்றும் பிறர்

SC No.459/2019(FR) - இலங்கை உச்ச நீதிமன்றம்

Premalal Perera v Weerasuriya மற்றும் பிறர்

S.C Application No. 18 Of 1985 - உச்ச நீதிமன்றம்

Jeevakaran v Rathnasiri Wickramanayake மற்றும் பிறர்

S.C. Application No. 623/96 - இலங்கை உச்ச நீதிமன்றம்

B.M. Asiri Tharanga & Thiyagarajah Mahendran v The principal of Kingswood College

SC FR Application No. 335/2016 - இலங்கை உச்ச நீதிமன்றம்

B.M. Asiri Tharanga & Thiyagarajah Mahendran v The principal of Kingswood College

SC FR Application No. 335/2016 - இலங்கை உச்ச நீதிமன்றம்

Ashik v Bandula and Others (Noise Pollution Case)

SC FR 38/2005 - உச்ச நீதிமன்றம்

A.B.T. Rasanga v The Principal of Kingswood College

SC/FR 353/2016 - இலங்கை உச்ச நீதிமன்றம்

Church of the Foursquare Gospel in Sri Lanka and another vs. Kelaniya Pradeshiya Sabha and others

C.A. 781/2008 - நீதிமன்றம்