ශ්‍රී ලාංකික නඩු තීන්දු

පෙන්වන්න 10 ප්‍රතිඵල.
සකසන්න

අහ්නාෆ් ජාසීම්

B13101/19 - (විදේශීය අධිකරණයක් නම්, රාජ්‍යය දක්වන්න)

The accused is a poet and teacher, who published a Thamil poetry book titled ‘Navarasam(நவரச)’, a collection of poems that he had written from time-to-time.

පාර්ශ්වවල නම් සඳහන් නොවේ 

AR/673/18 මුලතිව් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය - මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

Area residents (mostly Hindus) were agitated by a visit made by a Buddhist monk to a land where a kovil is located in Kurunthamalai in Mullaitivu District.

MC22587

MC22587 - (විදේශීය අධිකරණයක් නම්, රාජ්‍යය දක්වන්න)

On 24th February 2019, at approximately 09:15 a.m., as the pastor and her congregants were preparing for the Sunday worship service, a mob of around 200 individuals led by 04 Buddhist monks forcibly entered the church premises and demanded the pastor stop her worship activities immediately.

ජී. සුනිල් ජයතිස්ස සහ වෙනත් අයෙක්

L89921 - මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

Allegations were placed against Pastor Jayatissa by the chief prelate of the area for noise and air pollution caused by construction of the church and Sunday mass.

විඩුතලයිතීව් භාර නිලධාරියා එදිරිව පිරතෝපර් ප්‍රේමනාදන් සහ තවත් 5 දෙනෙකු (පළමු පාර්ශවය) සහ ජතීස් එඩ්මන්ඩ් ජෙනිටාස් සහ තවත් 4 දෙනෙකු (දෙවන පාර්ශවය)

AR/673/18 මුලතිව් එම්.සී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය - මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

Catholic priests and locals opposed the idea of establishing a temporary church structure in the premises of the pastor for the purpose of protection from weather conditions during worship activities.

මඩකලපුව භාර නිලධාරී, මඩකලපුව එදිරිව මුරලිදරන් සතීස්කුමාර්

23650/PC/13 - මඩකලපුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

Opponent agreed to refrain from arousing conflict regarding the religious practices of the pastor

බඩල්ගම විපුලසිරි හිමි සහ තවත් අය එදිරිව කුප්පුස්වාමි විජයන් සහ නද්කුනම් මනෝගරන්

38759/18/P1 - පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

Parties complained of noise pollution created by a newly constructed ‘Christian Family Church’

ජගත් ප්‍රසන්න තෙන්නකෝන් සහ තවත් අය

43683 - අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

The pastor of the church was asked to relocated premises due to the level of noise caused by religious activities.

ස්ථානාධිපති, කල්කුඩා පොලිස් ස්ථානය එදිරිව නඩරාසා ශ්‍රීකාන්ත් සහ තවත් අය, වේලායුදම් සිවරාණි සහ තවත් අය

PC/35019/19 - වාලචේනයි දිසා/මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

Complaint filed by residents of the Karumkalisolai against non- Roman Catholics for congregating without license.

පොලිස් ස්ථානාධිපති, මන්නාරම එදිරිව කුනසෙලන් තුෂාන්ති සහ තවත් 29 දෙනෙක්

PC/34315 - මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය

The accused was charged under sections 139, 143 and 144 of the penal code of Sri Lanka. Caused loss, damage and inflicted violence.